Placeholder

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. U kunt ook veel antwoorden terugvinden op onze pagina "veelgestelde vragen". Neem zeker contact op met onze klantendienst als u hierna nog met vragen zit.
 

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Renault VI België
Met commerciële naam: Renault Trucks Belux,
Vestigingsadres
: Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel
Maatschappelijke zetel: Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel
Telefoonnummer: +32-2- 482 52 11
E-mailadresInfo.belux@renault-trucks.com
Ondernemingsnummer: 0412.811.412
BTW-nummer: BE 0412.811.412

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen‘.
 

2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website van Renault Trucks Belux. De voorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Renault Trucks Belux.

De website van Renault Trucks Belux werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door Renault Trucks Belux. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

De bestelling wordt pas definitief na het ondertekenen van de bestelbon met de verkoopsvoorwaarden van de gekozen dealer.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen‘.
 

3. AANBOD EN BESTELLING

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.renaulttrucksonline.be of rechtstreeks bij de Renault Trucks dealer. Het aanbod is enkel geldig in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg voor houders van een BTW nummer.

Bestellingen via de website geplaatst voor niet-beroepsmatige doeleinden zijn niet mogelijk.

Renault Trucks Belux verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd .

Renault Trucks Belux behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Renault Trucks Belux onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na het ondertekenen van de bestelbon van de gekozen Renault Trucks dealer. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantendienst of de desbetreffende dealer voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons‘, of via e-mail aan Info.belux@renault-trucks.com. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 

4. BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt in overleg met de Renault Trucks dealer.
 

5. BEVESTIGING BESTELLING

Met het tekenen van de bestelbon van de Renault Trucks dealer is de bestelling definitief en gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

De uiteindelijke ondertekening van de bestelbon van de Renault Trucks dealer door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs
 

6. AFHALING / LEVERING

De afhaling gebeurt bij de Renault Trucks dealer naar keuze, of in overleg met de dealer op een afgesproken adres.

De leveringstermijn gaat in na betaling en in overleg met de betrokken Renault Trucks dealer.

Voor voertuigen op stock kan de levering onmiddellijk na het vervullen van de wettelijke verplichtingen gebeuren.

Voor voertuigen die niet op voorraad zijn of die moeten worden opgebouwd, gelden de afspraken gemaakt met de Renault Trucks dealer.
 

7. GARANTIE

Renault Trucks Belux biedt de in de wet voorziene garanties.  

8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Renault Trucks Belux behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Renault Trucks Belux . Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van Renault Trucks Belux.
 

9. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van Renault Trucks Belux is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van Renault Trucks Belux . Renault Trucks Belux heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Renault Trucks Belux heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Renault Trucks Belux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Renault Trucks Belux heeft deze website ontwikkeld ten behoeve van educatie-, persoonlijke informatie- en communicatiedoeleinden. U kunt op uw gemak door deze Site bladeren en u bent bevoegd om de verstrekte gegevens op deze site uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik over te nemen, mits alle opgenomen vermeldingen met betrekking tot de reproductie en het intellectueel eigendom worden gerespecteerd. Het is echter verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault Trucks Belux de gegevens van de Site te distribueren, wijzigen, verzenden of gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, animaties en geluidsfragmenten. De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn eveneens onderworpen aan de onderstaande voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”), met inachtneming van alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Het bezoeken van en bladeren door de Site houdt in dat de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard en dat wordt erkend dat deze voorrang hebben op alle andere overeenkomsten tussen de gebruiker en Renault Trucks Belux.

a/ De inhoud van de website, ongeacht de aard ervan (in het bijzonder foto’s, video’s, tekst, logo’s, afbeeldingen …) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Renault Trucks de eigenaar is, of waarvoor Renault Trucks licentiehouder is.

b/ Renault Trucks Belux stelt alles in het werk om op de site uitsluitend precieze en actuele informatie te geven; in dit verband worden door Renault Trucks Belux geen garanties gegeven. Het kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

DE GEGEVENS OP DEZE WEBSITE WORDEN ‘AS IS’ VERSTREKT. ZE WORDEN GEGEVEN TER INFORMATIE, HOUDEN GEEN CONTRACTUELE VERBINTENIS IN EN KUNNEN NIET GELIJKGESTELD WORDEN MET ADVIEZEN.

Renault Trucks Belux behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en/of te verbeteren, zonder dat dat de verantwoordelijkheid van Renault Trucks Belux, de leden van haar netwerk of van haar werknemers kan inroepen. Renault Trucks Belux kan geenszins de volledigheid van de informatieve inhoud garanderen en wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of typefout, evenals voor alle schade voortvloeiend uit een frauduleuze indringing van een derde die geleid zou hebben tot een wijziging van de informatie die op de website ter beschikking is.

IN GEEN GEVAL KAN RENAULT TRUCKS Belux VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN VOOR MOGELIJKE DIRECTE, INDIRECTE OF ACHTERAF VEROORZAAKTE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ELKE ANDERE WEBSITE DIE VIA EEN HYPERTEKSTKOPPELING GEOPEND KAN WORDEN VANAF DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE FINANCIËLE OF COMMERCIËLE SCHADE EN ELK VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS UIT UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ELK ANDER SYSTEEM, ZELFS ALS RENAULT TRUCKS BELUX UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Renault Trucks Belux kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enig frauduleus gebruik of elk gebruik dat ingaat tegen de onderhavige voorwaarden en dat de rechten van een derde zou kunnen schaden.

Renault Trucks Belux biedt geen enkele garantie noch representatie van om het even welke aard, op elke andere website waartoe u vanaf de onderhavige site toegang zou hebben. Deze garanties en/of representaties worden uitsluitend ter vereenvoudiging geleverd en impliceren in geen enkel geval dat Renault Trucks Belux enige verantwoordelijkheid neemt of aanvaardt in verband met de inhoud of het gebruik van deze andere websites.

De gegevens op deze website kunnen referenties bevatten van of verwijzen naar producten, diensten enz. van Renault Trucks Belux die niet in uw land aangeboden worden of beschikbaar zijn. Hun juistheid kan dus niet gegarandeerd worden. Dergelijke referenties impliceren niet dat Renault Trucks Belux van plan is om deze producten, diensten enz. aan te bieden in uw land. Voor alle bijkomende inlichtingen over de beschikbare producten, diensten enz. of om een bestelling te plaatsen, neemt u contact op met uw plaatselijke dealer.

c/ Alle communicatie of informatie die door de gebruiker per e-mail of op andere wijze naar de site gestuurd wordt en die gegevens, opmerkingen of suggesties bevat, wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en als niet gedekt door enig eigendomsrecht. Elk doorgestuurd of toegestuurd element kan bijgevolg door Renault Trucks Belux en zijn leden voor elk doel gebruikt worden, in het bijzonder ook voor reproductie, verspreiding, transmissie, publicatie en uitzending. Bovendien kan Renault Trucks Belux elk idee, concept, elke knowhow of techniek in de communicaties die door een gebruiker naar de site gestuurd worden, vrij gebruiken, voor alle doeleinden, in het bijzonder ook voor de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van producten waarvoor de betrokken informatie gebruikt wordt.

d/ De afbeeldingen van personen of locaties die op de site gereproduceerd worden, zijn ofwel de eigendom van Renault Trucks Belux, of worden gebruikt met zijn toelating. Het gebruik van deze afbeeldingen door de gebruiker, of door elke andere persoon, is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de tekst van de website. Elk ongeoorloofd gebruik van deze afbeeldingen kan een inbreuk op de wetgeving en de reglementen inhouden die van toepassing zijn op het copyright, op de handelsmerken, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de reclame en de communicatie.

e/ De handelsmerken, logo’s en onderscheidende tekens (samen de ‘Merken’) die op deze site voorgesteld worden, zijn al dan niet gedeponeerde merken die aan Renault Trucks en andere personen toebehoren. Geen enkele vermelding in deze site mag geïnterpreteerd worden als het versterf, in om het even welke vorm, van enige licentie of van enig recht om één of meer Merken te gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar(s) ervan. Elk gebruik van de Merken of van elke andere informatie op de site dat niet uitdrukkelijk toegelaten is in de onderhavige Algemene Voorwaarden, is strikt verboden. Renault Trucks SAS waarschuwt dat ze al haar intellectuele eigendomsrechten zal doen naleven, met alle wettelijke middelen die ze ter beschikking heeft, met inbegrip van juridische stappen.

Renault Trucks Belux heeft niet alle websites gecontroleerd die aan deze site gekoppeld zijn en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hun inhoud. Het openen door de gebruiker van pagina’s buiten deze website of buiten elke andere website, gebeurt onder zijn unieke verantwoordelijkheid.

f/ Renault Trucks behoudt zich het recht voor om de onderhavige Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en bijwerkingen zijn van toepassing op de gebruiker, die deze rubriek daarom regelmatig moet raadplegen om de Algemene Voorwaarden te controleren die dan van toepassing zijn en waaraan hij onderworpen is.

Related articles

Actie

productnaam 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Actie

productnaam 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Actie

productnaam 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod